Podela jezičkih nivoa

A1

Može da razume i koristi svakodnevne izraze i jednostavne fraze, da predstavi sebe i druge, kao i da traži i daje informacije o sebi i drugima, na primer da se opiše, kaže gde živi, šta poseduje, čime se bavi. Može da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno. Može ispuniti jednostavne formulare sa ličnim podacima.

A2

Može da čita kratke, jednostavne tekstove. Može da izražava jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom kontekstu. Može da komunicira u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može da izrazi osnovne informacije o porodici, kupovini, vremenskim prilikama, svom životnom okruženju.Može da piše kratka, jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije.

B1

Može ograničeno da izražava mišljenja o abstraktnim/kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja. Može da se snađe u većini situacija u kojima se može naći tokom putovanja kroz područje na kom se taj jezik govori. Može se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su poznate.

Može jednostavno da povezuje rečenice kako bi opisao svoje doživljaje i događaje, nade i težnje. Može ukratko obrazložiti i objasniti svoje stavove i planove. Može da ispriča priču ili prepriča sadržaj knjige ili filma i da izloži svoje utiske.

B2

Može da razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se bavi kako konkretnim, tako i apstraktnim temama. Može da napiše jasan i detaljan tekst o različitim temama i objasni svoje mišljenje. Može da prati ili drži govor na poznatu temu, ili vodi razgovor na prilično širok spektar tema. Može da komunicira tečno i spontano, što omogućava normalnu interakciju sa izvornim govornikom. Može aktivno učestvovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

C1

Može da razume različite vrste zahtevnih i dužih tekstova, i da prepozna implicitna značenja. Može razumeti specijalizovane članke i duža tehnička uputstva. Može da se izrazi spontano i tečno bez previše očiglednih traženja izraza. Može da koristi jezik fleksibilno i efektivno u različitim društevnim, profesionalnim i akademskim situacijama. Može da napiše jasan, dobro organizovan i detaljan tekst o složenim temama, pokazujući dobro vladanje terminologijom. Može efektivno da doprinesesastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi i urazgovoru tačno da koristi apstraktne izraze i fraze.

C2

Nema poteškoća u razumevanju bilo koje varijante govornog jezika u direktnoj komunikaciji ili preko medija. Može bez poteškoća da čita sve vrste tekstova, uključujući apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijalizovanih članaka i književnih dela.

Može da se izrazi spontano, veoma precizno, i da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama. Ako naiđe na problem u izražavanju, može preformilisanjem zaobići prepreku. Može da rezimira informacije iz usmenih ili pismenih izvora, da piše na bilo koju temu precizno se izražavajući.